MDT drops – Food supplements

Obchodní podmínky

 Obchodní podmínky
Obchodní podmínky společnosti Martin Ladýř – MDT drops
se sídlem. Kostomlaty pod Řípem
identifikační číslo: 64156079
zapsané na ŽU pod Městským úřadem Roudnice nad Labem pro prodej zboží
prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://www.mdtdrops.com/

  1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
   1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky”) obchodní společnosti Martin Ladýř
   Kostomlaty pod Řípem, identifikační číslo: 64156079 zapsané na ŽU pod Městským úřadem Roudnice
   nad Labem (dále jen „prodávající”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012
   Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník”) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran
   vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva”) uzavírané mezi
   prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující”) prostřednictvím internetového obchodu
   prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na
   internetové adrese https://www.mdtdrops.com/ (dále jen „webová stránka”), a to prostřednictvím rozhraní
   webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu”).
   1.2. Pokud kupní smlouvu s prodávajícím uzavírá kupující, který není spotřebitelem, tedy v souladu s §
   419 občanského zákoníku člověkem, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec
   samostatného výkonu svého povolání uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím (dále jen „spotřebitel“),
   nepoužijí se na kupní smlouvu ustanovení těchto obchodních podmínek, která jsou takto označená přímo
   v textu obchodních podmínek, nebo příloh, které jsou součástí obchodních podmínek.
   1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná
   ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
   1.4. . Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a
   obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
   1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou
   dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
  2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
   2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého
   uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále
   jen „uživatelský účet”). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět
   objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
   2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a
   pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně
   povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou
   prodávajícím považovány za správné.
   2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen
   zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
   2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
   2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet
   déle než 3 let nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně
   obchodních podmínek).
   2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s
   ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu
   hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
  3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
   3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a
   prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst.2
   občanského zákoníku se nepoužije.
   3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a
   nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní
   cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny
   zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto
   ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných
   podmínek.
   3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním
   zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní
   obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
   3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.
   Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
   3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží” kupující do elektronického nákupního košíku
   webového rozhraní obchodu),
   3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
   3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka”).
   3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které
   do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby
   vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko
   „Dokončit objednávku”. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
   Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a
   to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen
   „elektronická adresa kupujícího”). U změny podešve či vyražení vlastních iniciálů se tato změna nemusí z
   technických důvodů ebových stránek vždy zobrazit do tohoto typu sdělení.
   3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní
   ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky
   (například písemně či telefonicky).
   3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež
   je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
   3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.
   Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením
   kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám,
   přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
   3.9. V případě zakoupení zboží, na kterém byly provedené změny na základě požadavků kupujícího
   (zejména změna materiálu, vyražení iniciál, konfigurátor), nemůže spotřebitel odstoupit od smlouvy o
   dodání zboží ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží podle ustanovení §1837 písm. d) NOZ a v daném
   případě není možná ani výměna.
   3.10. Prodávající je do doby převzetí zboží kupujícím oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V
   takovém případě vrátí kupujícímu cenu zboží bez zbytečného odkladu po odstoupení, a to bezhotovostně
   na účet určený kupujícím,
  4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
   4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit
   prodávajícímu následujícími způsoby:
   4.1.1 platební kartou on-line prostřednictvím poskytovatele platebních služeb (on-line platební brány);
   kupující bude po odeslání objednávky přesměrován na on-line platební bránu;                                                                                                                                4.2. Zvolený způsob úhrady uvede kupující v objednávce. Zvolený způsob úhrady může kupující změnit
   pouze se souhlasem prodávajícího. Návrh na změnu způsobu úhrady provede kupující písemně na adresu
   prodávajícího nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího.
   4.3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a
   dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady
   spojené s dodáním zboží.
   4.4. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno
   ustanovení čl. 4.9 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
   4.5. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V
   případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.
   4.6. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením
   variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu
   splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

  1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY SPOTŘEBITELEM
   5.1. Kupující spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné
   odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží o dodávce zboží, které bylo
   upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá
   rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o
   dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není
   možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového
   programu, pokud porušil jejich původní obal.
   5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní
   smlouvy odstoupit, má kupující spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku
   právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že
   předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne
   převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě
   uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující spotřebitel využit vzorový
   formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Pokud kupující tento
   formulář využije, prodávající mu přijetí formuláře potvrdí bez zbytečného odkladu po jeho obdržení.
   Odstoupení od kupní smlouvy může kupující spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny
   prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@mdtdrops.com
   5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od
   počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy
   prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s vrácením zboží
   prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní
   cestou.
   5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní
   prostředky přijaté od kupujícího, včetně nákladů na dodání odpovídajících nejlevnějšímu nabízenému
   způsobu, bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající
   je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem,
   pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od
   kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu
   kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
   5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku
   kupujícího na vrácení kupní ceny.
   5.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od
   kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.   5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a
   kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím,
   pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím
   prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6.-

7. PŘEPRAVAA DODÁNÍ ZBOŽÍ
7.1. Prodávající umožňuje následující způsoby dodání zboží:
a) zaslání na místo určené kupujícím v objednávce prostřednictvím dopravce, a to v rámci území těchto
států: Česká republika, Slovenská republika, státy EU;
7.2. Náklady spojené s dodáním zboží jsou uvedeny na webové stránce. Náklady spojené s dodáním zboží
jsou v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány na webové stránce.
7.3. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující
riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
7.4. Jestliže je sjednán způsob dodání zasláním, splní prodávající svou povinnost předat zboží kupujícímu
předáním prvnímu dopravci. Je-li však kupujícím spotřebitel, splní prodávající svou povinnost předat mu
zboží okamžikem, kdy kupující zboží získá do fyzického držení.
7.5. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce,
je kupující povinen převzít zboží při dodání.
7.6. V případě osobního odběru je kupující povinen převzít zboží do 10 pracovních dnů ode dne, kdy je
prodávajícím vyrozuměn, že zboží je připraveno k převzetí; prodávající kupujícího o tomto vyrozumí na
adrese elektronické pošty uvedené kupujícím v objednávce. V případě, že webová stránka obsahuje pro
dodání na určité odběrné místo odchylné podmínky převzetí, uplatní se podmínky převzetí uvedené na
webové stránce nebo v informaci poskytnuté kupujícímu provozovatelem odběrného místa.
7.7. Prodávající, dopravce či provozovatel odběrného místa jsou oprávněni požadovat před odevzdáním
zboží předložení identifikačního průkazu (občanský průkaz nebo cestovní pas). Bez předložení některého
z těchto dokladů může prodávající, dopravce či provozovatel odběrného místa odmítnout zboží vydat.
7.8. V případě platby dobírkou při doručení zboží je prodávající povinen dodat zboží a umožnit
kupujícímu s ním nakládat nejpozději do 15 dnů od uzavření kupní smlouvy, pokud u jednotlivého zboží                                                                      neuvádí lhůtu k dodání.  Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do 15 dnů                                                               

7.9. V případě bezhotovostní platby je prodávající povinen dodat zboží kupujícímu nejpozději do 15 dnů
od splnění povinnosti kupujícího zaplatit cenu, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání.
Je-li u zboží uvedeno „skladem“, Prodávající zboží odešle nejpozději do 5 dnů ode dne splnění povinnosti
kupujícího zaplatit cenu.
7.10. Nesplní-li prodávající svou povinnost ohledně dodání zboží v době dle odstavci 0. nebo 0., vyzve jej
Kupující k dodání v dodatečné lhůtě odpovídající daným okolnostem. Nedodá-li prodávající zboží v této
dodatečné lhůtě, je kupující v postavení spotřebitele oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
7.11. Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle prodávající kupujícímu
společně se zbožím.
7.12. Prodávající neodpovídá v případě závazně dohodnutých lhůt za zpoždění dodávek zboží na základě
vyšší moci a událostí, které prodávajícímu značně ztíží nebo znemožní dodávky, a které prodávající
nezavinil. Za případy vyšší moci jsou považovány zejména epidemie, mobilizace, válka, povstání, stávka,
výluka, úřední nařízení, případně jiné nepředvídatelné překážky, a to i pokud nastanou u dodavatelů
prodávajícího a jejich subdodavatelů. Takové skutečnosti opravňují prodávajícího k posunutí dodávky o
dobu trvání překážky a přiměřenou dobu nezbytnou k zajištění dodávky po odpadnutí překážky. Pokud se
dodávka zboží stane v důsledku výše uvedených skutečností pro prodávajícího nemožnou nebo
neuskutečnitelnou, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
7.13. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným
způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným
doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
7.14. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v
případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu
svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
7.15. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky
prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

  1. PŘECHOD NEBEZPEČÍ
   8.1. Jestliže je jako způsob dodání zboží určen osobní odběr na zvoleném odběrném místě, přechází
   nebezpečí škody na věci na kupujícího v okamžiku převzetí zboží, případně v okamžiku, kdy měl kupující
   povinnost si zboží převzít a prodávající mu toto převzetí umožnil, ale kupující si zboží nepřevzal.
   8.2. Jestliže je jako způsob dodání zboží určeno zaslání prostřednictvím dopravce, přechází nebezpečí na
   kupujícího, když je zboží prodávajícím předáno prvnímu dopravci pro přepravu kupujícímu podle kupní
   smlouvy. Je-li však kupujícím spotřebitel, přechází na něj nebezpečí okamžikem, kdy spotřebitel zboží
   získá do fyzického držení; to neplatí, jestliže spotřebitel pověřil přepravou dopravce, kterého mu
   prodávající nenabídl.
   8.3. Ztráta nebo poškození zboží, k nimž došlo po přechodu nebezpečí na kupujícího, nezbavují
   kupujícího povinnosti zaplatit cenu zboží, ledaže ztráta nebo poškození byly způsobeny jednáním nebo
   opomenutím prodávajícího.
  2. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
   9.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně
   závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174
   občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
   Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění jsou upraveny v reklamačním řádu,
   který je nedílnou součástí a přílohou těchto obchodních podmínek a který je dostupný na webové stránce.
  3. DALŠÍ PRÁVAA POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
   10.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Kupující je povinen dodané
   zboží, ke kterému na něj ještě nepřešlo vlastnické právo, kdykoliv na požádání prodávajícího vydat zpět.                                         Prodávající neí ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými  kodexy chování ve smyslu ustanovení  §1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.                                                                                                                                                                                                                                                                  10.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostensko kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.                                                                                                                                                                                                  10.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
   10.5. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy, pokud se zboží již nevyrábí, nedodává nebo je z
   jiného důvodu nedostupné nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.
   10.6. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy, pokud je kupující v prodlení se zaplacením ceny
   zboží delším než 15 dnů.
  4. DORUČOVÁNÍ
   11.1. Není-li mezi stranami ujednán jiný zvláštní způsob komunikace, jakákoliv komunikace na základě
   kupní smlouvy bude probíhat v souladu s tímto článkem obchodních podmínek. Kromě jiných způsobů
   komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují osobní doručování, doručování
   doporučenou poštou, kurýrní službou či elektronickou poštou, a to na adresy stran, které si strany
   vzájemně písemně oznámí.
   11.2. Listovní oznámení správně adresovaná se považují za doručená:
   11.2.1. dnem fyzického předání oznámení, je-li oznámení zasíláno prostřednictvím kurýra nebo
   provozovatele poštovních služeb (s výjimkou zaslání formou doporučené pošty) nebo doručováno
   osobně; nebo
   11.2.2. dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li oznámení zasíláno doporučenou poštou a je-li
   skutečně doručeno; nebo
   11.2.3. marným uplynutím lhůty 5 dní od uložení oznámení na příslušné pobočce pošty, nepodaří-li se
   oznámení zasílané provozovatelem poštovních služeb doručit nebo bude-li převzetí oznámení odepřeno.
   11.3. Zpráva adresovaná prostřednictvím elektronické pošty se považuje za doručenou v okamžiku, kdy je
   zpráva prostřednictvím elektronické pošty odeslána, neprokáže-li adresát zprávy, že se zpráva nedostala
   do jeho dispozice.
  5. PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST
   12.1. V případě prodlení kupujícího se zaplacením ceny zboží je prodávající oprávněn požadovat
   zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Toto
   ustanovení se neuplatní, pokud je kupujícím spotřebitel.
   12.2. Nárokováním nebo úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok oprávněné strany na náhradu škody v
   plné výši.
  6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
   13.1. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů kupujícího jsou uvedeny v dokumentu
   „Zpracování osobních údajů“, který je dostupný na webové stránce. Pro vyloučení pochybností se uvádí,
   že dokument „Zpracování osobních údajů“ není součástí kupní smlouvy nebo těchto obchodních
   podmínek.
  7. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORU                                                                                                                                                                                                            Pokud dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

   Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR
   Štěpánská 44
   110 00 Praha 1

   Email: adr@coi.cz
   Web: adr.coi.cz

  8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ                                                                                                                                                                                                                                15.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Současně je výslovně vyloučena aplikace Úmluvy OSN o  smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů práva, které se na daný smluvní vztah použije.                                                                                                                                                                                                                                                                        15.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení, co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.                                                                                                                                      15.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.  Prodávající zpřístupní kupní smlouvu kupujícímu spotřebiteli na základě jeho písemné žádosti.                                                                      15.4. Přílohou obchodních podmínek je reklamační řád v příloze č.1 .                                                                                                                                15.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Martin Ladýř, Kostomlaty pod Řípem 47, 413 01 , adresa elektronické pošty:   info@mdtdrops.com, telefon +420 606 036 459.

 1.  

Příloha č.1

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 • I. Úvodní ustanovení

 •    1. Tento reklamační řád je vystaven společnostím Martin Ladýř, se sídlem Kostomlaty pod Řípem 47, 41301, zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném Městský úřad Roudnice nad Labmem , IČO: 64156079, tel. 606 036 459, email: info@mdtdrop.com (dále jen „Prodávající“).

 •    2. Tento reklamační řád obsahuje informace o rozsahu, podmínkách a způsobu
  uplatnění práva z vadného plnění (dále jen „reklamace“) v souvislosti s kupními smlouvami uzavřenými mezi zákazníkem a
  Prodávajícím, spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit.

 • II. Podmínky a způsob uplatnění reklamace

 •    1. Zákazník může uplatnit reklamaci na adrese Kostomlaty pod Řípem 47.

 •    2. Zákazník uplatňuje reklamaci emailem na adrese info@mdtdrops.com. Nákup reklamovaného zboží prokazuje zákazník nákupním dokladem.

 •    3. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace.

 •    4. Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Prodávající je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny (zejména vyhláška č. 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem).

 •    5. Prodávající je povinen zákazníkovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy zákazník právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 •    6. Prodávajícínebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetněodstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se
  Prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení
  smlouvy.

 • III. Rozsah práv z vadného plnění

 •    1. Práva apovinnosti Prodávajícího a zákazníka ohledně záruky  Prodávajícího za jakost zboží při převzetí a práva
  zákazníka z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2161 a násl. zákona
  č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „zákon o
  ochraně spotřebitele“).

 •    2. Prodávající odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá zákazníkovi, že v době, kdy
  zákazník zboží převzal:

 •        a.      má zboží vlastnosti, které si Prodávající a zákazník ujednali,a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající
  nebo výrobce popsal nebo které zákazník očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 •        b.     sezboží hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

 •        c.     je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a

 •        d.    zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 •    3. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození zákazníkem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

 •    4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 •    5. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 3.2 výše, může zákazník požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na bezplatné odstranění vady.

 •    6. Právo na dodání ového zboží, nebo výměnu součásti má zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má zákazník i právo od kupní smlouvy
  odstoupit.

 •    7. Neodstoupí-li zákazník od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu
  v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy zákazníkovi působilo značné obtíže.

 •    8. Právo z vadného plnění zákazníkovi nenáleží, pokud zákazník před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud zákazník vadu sám způsobil.

 •    9. Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží (s výjimkou uvedenou v čl. 3.8 níže). To neplatí:

 •        a.     u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

 •        b.     na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, nebo

 •        c.    vyplývá-li to z povahy věci.

 •    10.     Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má zákazník právo:

 •        a.      na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním) chybějící věci,

 •        b.     naodstranění vady opravou věci,

 •        c.    napřiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

 •        d.    odstoupit od smlouvy.

 •    11. Zákazník sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí,žádal-li zákazník opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li zákazníkovi, že vady neodstraní, může zákazník požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li zákazník
  své právo včas, má práva podle čl. 3.12 až 3.14.

 •    12. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má zákazník právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

 •    13. Dokud zákazník neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží; volba nesmí zákazníkovi způsobit nepřiměřené náklady.

 •    14. Neodstraní-li Prodávající vadu zboží včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může zákazník požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez souhlasu Prodávajícího.

 • IV. Závěrečná ustanovení

 •    1. Reklamační řád byl vypracován ve smyslu občanského zákoníku a zákona o
  ochraně spotřebitele.

 •    2. Reklamace se vyřizují v souladu s tímto reklamačním řádem, občanským
  zákoníkem, zákonem o ochraně spotřebitele a dalšími příslušnými právními předpisy.

 •    3. Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1.5.2023.

 
 


 

 

 

 

Nákupní košík